Умови

Користувачу при використанні сайту забороняється: завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

1. Містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;

2. Порушує права неповнолітніх осіб;

3. Є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;

4. Містить сцени нелюдського поводження з тваринами;

5. Містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

6. Пропагує або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

7. Містить екстремістські матеріали;

8. Пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

9. Містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною і комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

10. Містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, які мають вплив на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради щодо вживанню;

11. Носить шахрайський характер;

12. А також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.


It is forbidden for a user to use the site: download, store, publish, distribute and provide access or otherwise use any information that is:

1. Contains threats, discredits, offenses, humiliates the honor and dignity or business reputation or violates the privacy of other Users or third parties;

2. Breaches the rights of minors;

3. Is vulgar or obscene, contains pornographic images and texts or sex scenes with the participation of minors;

4. Contains scenes of inhuman treatment of animals;

5. Contains a description of the means and methods of suicide, any incitement to its implementation;

6. Promotes or promotes the incitement of racial, religious, ethnic hatred or hostility, propagates fascism or the ideology of racial superiority;

7. Contains extremist materials;

8. Advocates criminal activity or contains advice, instruction or guidance on the commission of criminal acts;

9. Contains restricted information, including, but not limited to, state and commercial secrets, information about the privacy of third parties;

10. Contains advertising or describes the attractiveness of the use of narcotic substances, including "digital drugs" (sound files that have an effect on the human brain due to binaural rhythms), information about the distribution of drugs, recipes for their manufacture and advice on use;

11. Wears a fraudulent character;

12. And also violates other rights and interests of citizens and legal entities or the requirements of Ukrainian legislation.